top of page

Statsbudsjettet 2024 - Regjeringens budsjettforlik med SV

Opprettholder ekstra arbeidsgiveravgift på høye lønnsinntekterBudsjettforliket mellom Regjeringen og SV er klart og ble lagt frem 3.12.2023. Endringene og justeringene vil bli inntatt i tilleggsproposisjon til Statsbudsjettet.


Forut for årets budsjettforhandlinger med SV var det først og fremst knyttet spenning til om SV ville kreve den ekstra arbeidsgiveravgiften på fem prosent på «høye lønnsinntekter» fjernet, eventuelt om de ville kreve en reduksjon i prosentsatsen.


Budsjettforliket inneholder imidlertid ingen endringer og heller ingen nærmere omtale av dette punktet. Dette betyr at den ekstra arbeidsgiveravgiften vil bli videreført i 2024, dog med den hevede beløpsgrensen fra kr 750 000 til kr 850 000 som foreslått i Statsbudsjettet 2024 (Prop. 1 LS 2023-2024).


Endringer i budsjettforliket

Endringer på skatte- og avgiftsområdet:

 • Ny reduksjon i innslagspunktet i trinn 5 i trinnskatten,

 • Utflyttingsskattereglene utvides til å gjelde ved overføring av aksjer mv. til «enhver som er skattemessig bosatt eller hjemmehørende utenfor Norge».

 • Innføres med virkning fra budsjettforliksdato, 03.12.2023.

 • Refusjon, engangsavgift ved eksport.

 • Øke CO2-komponenten i engangsavgiften på varebiler mv. (avgiftsgruppe B) med 10 pst. utover prisjustert 2023-nivå

 • Redusere innslagspunktet for de positive satsene i CO2-komponenten i engangsavgiften for personbiler mv. (avgiftsgruppe A) fra 82 g/km til 70 g/km


Annet:

 • Stortinget ber regjeringen utrede nivået på fastsettelsen av skjermingsfradraget, herunder påslaget, i aksjonærmodellen, jf. Skatteutvalget.

 • Stortinget ber regjeringen utrede nivået på treprosentregelen i fritaksmetoden, jf. Skatteutvalget.

 • Stortinget ber regjeringen våren 2024 utforme regler som gir innsyn i utenlandske eiere i av norske verdipapirregistrerte aksjer.

 • Stortinget ber regjeringen innen revidert budsjett for 2024 gjøre endringer i forskrifter for å bedre innsyn i eierskap til norske aksjeselskaper og allmennaksjeselskaper og å innen revidert budsjett 2025 komme tilbake til Stortinget med forslag til regelendringer som innebærer at norske aksjeselskaper skal rapportere endringer i eierskap til aksjer på en måte som kan gjøre dem tilgjengelig for allmennheten.

 • Stortinget ber regjeringen sikre at innsynsreglene rundt eierskap er de samme uavhengig av om eierskapet føres i aksjeeierbok eller i en verdipapirsentral (VPS), så langt dette er mulig.


Oppdaterte skattesatser 2024

Regjeringen har den 3.12.2023 publisert en tabell med oppdaterte satser og beløpsgrenser for inntektsåret 2024 etter budsjettenigheten med SV.

Tabellen har tre kolonner: «2023-regler», «2024-regler (enighet)» og «Endring 2023-2024».

Satsene og beløpsgrensene skal vedtas av Stortinget før de er endelige.


Avgiftssatser 2024

Regjeringen har også publisert en tabell med avgiftssatser 2024 etter budsjettenigheten med SV.


Alle særavgiftene er i utgangspunktet oppjustert med 3,8 prosent for å ta hensyn til forventet prisvekst. Små avvik kan skyldes avrundinger av satsene.


Satser og beløpsgrenser skal vedtas av Stortinget før de er endelige.

댓글


bottom of page