top of page

Regelendringer fra 1. juli 2020

Oppdatert: 25. jun. 2021

Fra og med 1. juli er det en rekke nye regler innenfor skatt og finans. Oversikten nedenfor er et utdrag av regelendringene, og inneholder også viktige regelendringer som er blitt vedtatt i løpet av våren.


LØNNSSTØTTE TIL BEDRIFTER SOM TAR PERMITTERTE TILBAKE I JOBB Arbeidsgivere får på visse vilkår støtte for å ta egne permitterte tilbake i jobb. Det kan gis støtte for juli og august måned. Støtten er på maksimalt 15 000 kroner per ansatt og graderes ut fra stillingsprosent og permitteringsgrad. Ordningen trådte i kraft 23. juni 2020.

FRADRAG FOR INVESTERINGER I OPPSTARTSSELSKAP Fradragsordningen for investeringer i oppstartsselskap utvides. Beløpsgrensen er økt til 1 million kroner per investor, og grensen for aksjeinnskudd i foretakene er økt til 5 millioner kroner. Videre er det åpnet for at ansatte kan benytte ordningen. Endringene i beløpsgrensene gjelder fra og med inntektsåret 2020. Utvidelsen som omfatter oppstartsselskapenes egne ansatte gjelder for inntektsårene 2020 og 2021.

SKATTEFRI FORDEL VED KJØP AV AKJSER MV. I ARBEIDSGIVERSELSKAPET Arbeidstaker kan gis en skattefri fordel i form av underkurs ved ansattes kjøp av aksjer i arbeidsgiverselskapet. Den maksimale skattefrie fordelen økes fra 3 000 til 5 000 kroner. Endringen trådte i kraft i juni med virkning fra og med inntektsåret 2020.

OPSJONSSKATTEORDNINGEN FOR SMÅ OPPSTARTSSELSKAP UTVIDET Opsjonsskatteordningen for små oppstartsselskap var etter reglene inntil nylig avgrenset til personer som er ansatt etter 1. januar 2018. Dette vilkåret blir nå fjernet slik at ordningen kan benyttes av alle ansatte i selskap som kvalifiserer. Ordningen utvides slik at selskap med 25 ansatte eller færre kan bruke ordningen, og den øvre grensen for selskapets samlede driftsinntekter og balansesum blir hevet til 25 mill. kroner. Endringene trådte i kraft 25. juni 2020.

REDUSERT ARBEIDSGIVERAVGIFT FOR MAI OG JUNI 2020 Arbeidsavgiften for mai og juni (tredje termin) 2020 reduseres tilsvarende fire prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget. Forfall er utsatt fra 15. juli til 15. oktober. Arbeidsgivere som har nullsats på arbeidsgiveravgift (sone V og Svalbard) skal få et tilskudd på fire prosent av arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget med nullsats for samme termin.

KOMPENSASJONSORDNINGEN FORLENGES Kompensasjonsordningen for bedrifter med omsetningsfall på minst 30 prosent forlenges til og med august. Tilskuddet for bedrifter vil gradvis reduseres fra og med juni. Søknadsportalen åpner for søknader for juni og juli i midten av august. Endringene vil bli fastsatt i forskrift så snart som mulig. Det kan søkes om tilskudd for månedene mars, april og mai frem til 31. juli.

Det er Skatteetaten som forvalter ordningen.

FORSINKELSESRENTE OG STANDARDKOMPENSASJON Renten ved forsinket betaling, samt kompensasjon for inndrivelseskostnader blir endret med virkning fra 1. juli. Endringene innebærer at forsinkelsesrenten er 8 prosent p.a. (ned 1,50 prosentpoeng fra dagens nivå). Satsen for standardkompensasjon er satt til 430 kroner, en økning på 30 kroner. Forsinkelsesrenten blir fastsatt hvert halvår, med virkning fra 1. januar og 1. juli. Reglene om dette gjennomfører EØS-regler som svarer til EUs direktiv om forsinket betaling. Les forskrift om forsinkelsesrenten

REGELENDRINGER I VÅR

FORMUESSKATT Verdsettelsesrabatten i formuesskatten økes for aksjer, driftsmidler mv. (herunder næringseiendom) fra 25 til 35 prosent med virkning fra inntektsåret 2020. Det er også vedtatt en midlertidig ordning om utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Denne gjelder for personlige eiere når virksomheten har regnskapsmessig underskudd.

DEN LAVE MERVERDIAVGIFTSSATSEN ER MIDLERTIDIG REDUSERT Den lave merverdiavgiftssatsen har blitt redusert fra tolv til seks prosent med virkning fra 1. april 2020 til og med 31. oktober 2020. Den lave merverdiavgiftssatsen omfatter blant annet persontransport, utleie av rom i hotellvirksomhet, museer og kinoforestillinger. SELSKAPSUNDERSKUDD KAN TILBAKEFØRES MIDLERTIDIG Det er vedtatt en midlertidig adgang til å tilbakeføre underskudd i 2020 mot skattlagt overskudd de to foregående årene. Tiltaket gir et kontanttilskudd til selskap tilsvarende skatteverdien av det tilbakeførte underskuddet og forventes å gi positive likviditetsvirkninger ved at banker i en overgangsperiode vil være mer villige til å yte lån. Det gjelder en øvre beløpsgrense for tilbakeføring av underskudd på 30 millioner kroner.

Comments


bottom of page