top of page

Regler for beregning og utbetaling av feriepenger

Hvordan beregnes feriepenger og når får du feriepengene utbetalt?
foto: Media from Wix


I Norge har vi en ordning der arbeidstakere ikke har rett til lønn ved avvikling av ferie. I stedet har de rett til feriepenger som kompenserer lønnsbortfallet. Det er med andre ord feriepengene som skal finansiere sommerens is, grillmat og jordbærkurver.


Hva skal det beregnes feriepenger av?


Feriepengene skal utgjøre minimum 10,2 % av feriepengegrunnlaget. Arbeidstakere over 60 år med rett til ekstra ferie har rett på minimum 12,5 % av feriepengegrunnlaget. Men hva er feriepengegrunnlaget? Eller sagt på en annen måte: Hva skal det beregnes feriepenger av?


Det skal beregnes feriepenger av alt vederlag som utbetales til arbeidstaker på bakgrunn av ytt arbeidsinnsats. Det opplagte eksemplet er ordinær lønn, uavhengig av om det er fast lønn og/eller provisjonsbasert lønn.


Feriepenger av bonus

Som klar hovedregel skal det beregnes feriepenger av bonus fordi denne som oftest er direkte knyttet til ytt arbeidsinnsats. Dette gjelder også dersom bonusen er knyttet til resultatet i et team, avdeling eller til virksomheten som helhet. Også her er bonusen som regel knyttet til ytt arbeidsinnsats, selv om det ikke nødvendigvis er mulig å sette fingeren på hvor mye Per har bidratt i forhold til Pål og Espen.


Bonus som utbetales uavhengig av arbeidsinnsats og fravær, kan imidlertid være unntatt fra beregning av feriepenger. Et eksempel er der virksomheten årlig utbetaler en julebonus på kr. 1000 til alle sine ansatte.


Hva skal det ikke beregnes feriepenger av?

Det skal ikke beregnes feriepenger av blant annet følgende godtgjørelser:

  • utbetalte feriepenger

  • andel av nettoutbytte

  • fast godtgjørelse som opptjenes og utbetales uavhengig av fravær på ferie (f.eks. årlig julebonus)

  • verdien av varer, tjenester eller andre fordeler som ikke er pengeytelser. Verdien av hel eller delvis kost som mottas som del av arbeidsvederlaget skal likevel tas med i feriepengegrunnlaget.


Feriepenger av sykepenger

Selv om arbeidstaker ikke nødvendigvis yter noen arbeidsinnsats under et sykefravær, regnes sykepenger utbetalt i arbeidsgiverperioden som arbeidsvederlag det skal beregnes feriepenger av. Arbeidsgiverperioden består av de inntil 16 første kalenderdagene av et sykefravær.

Utover arbeidsgiverperioden utbetaler Folketrygden feriepenger av sykepenger for inntil 48 dager hvert opptjeningsår. Dersom arbeidsgiver velger å forskuttere sykepenger fra Folketrygden, gir dette normalt ikke arbeidsgiver plikt til å utbetale feriepenger av hele beløpet. Dette og hvorvidt det skal beregnes feriepenger av avtalefestet lønn fra arbeidsgiver ved permisjon/sykdom, bør imidlertid reguleres i virksomhetens personalhåndbok.


Når skal feriepenger utbetales?

I henhold til ferielovens bestemmelser skal feriepenger utbetales i forbindelse med ferieavvikling, ferielovens § 11 nr 1.

Feriepenger som er opptjent hos arbeidsgiver det foregående opptjeningsår, utbetales siste vanlige lønningsdag før ferien. Arbeidstaker kan likevel kreve at feriepengene utbetales senest én uke før ferien tar til. Dersom ferien deles opp skal feriepengene fordeles tilsvarende.

Det er imidlertid som nevnt over vanlig i mange bedrifter å utbetale feriepengene i en fast måned i året, for eksempel i juni. Dette fordi de fleste har sin hovedferie i løpet av sommermånedene.


Når arbeidsgiver utbetaler feriepenger én gang per år

Ferieloven gir alle arbeidstakere rett på 25 virkedager med ferie, det vil si fire uker + én dag. Relativt mange arbeidsgivere gir likevel sine ansatte fem uker ferie i året.


For arbeidstakere med fem ukers ferie

Feriepengene ved fem ukers ferie utgjør normalt 12 % av feriepengegrunnlaget hvis man er under 60 år. Det er feriepengene vi skal leve av i de fem ferieukene. Det hadde jo vært fint om vi også kunne mottatt lønn i denne perioden, men de færreste arbeidsgivere er spesielt interessert i å utbetale lønn for den tiden arbeidstaker har fri.


Dersom man har 5 uker ferie, så må man derfor også trekkes for 5 uker ferie når feriepengene utbetales en gang i året. Beløpet som trekkes for å dekke lønnsbortfall for 5 uker ferie vil være noe høyere enn en månedslønn. Summen man får utbetalt når arbeidsgiver utbetaler feriepenger vil da være: feriepenger + junilønn – trekk for 5 uker ferie, og dette beløpet vil dermed bli noe lavere enn hva opptjente feriepenger i opptjeningsåret er.


Den tradisjonelle måten å beregne feriepenger på er å ta utgangspunkt i at en uke består av 6 virkedager. Ferieloven teller nemlig med lørdag som virkedag, noe som gjør at feriepengesystemet av mange oppleves som forvirrende. Dette gir gjennomsnittlig 26 virkedager per måned. Arbeidstakere med 5 ukers ferie har imidlertid rett på 30 virkedagers ferie (5 uker * 6 virkedager per uke = 30 virkedager). Arbeidstaker trekkes da for 30 virkedager ordinær lønn ved utbetalingen av feriepenger. Utbetalingen når feriepengene utbetales en gang i året beregnes da slik:


Brutto månedslønn + feriepenger – antall feriedager


Når arbeidstaker har 5 ukers ferie blir feriepenger utbetalt etter denne beregningen:


Brutto månedslønn 2023 + (brutto arbeidsvederlag 2022 0,12 ) – ((brutto månedslønn 2023 / 26) 30)


Dersom Ola Nordmann tjener 300 000 i brutto årslønn både i år 20 og 2023, samt har rett til 5 ukers ferie der feriepengene skal utgjøre 12 % av feriepengegrunnlaget, blir regnestykket slik:


25 000 + (300 000 0,12) – ( (25 000 / 26) 30) = 32 153, 85


For arbeidstakere med fire uker + en dags ferie

De arbeidstakerne som har rett på ferie etter ferieloven, har krav på 25 virkedagers ferie. Dette utgjør fire uker + én dags ferie. Feriepengesatsen er da 10,2 % av feriepengegrunnlag for arbeidstakere under 60 år.


Når arbeidstaker har fire uker + én dags ferie, blir feriepenger utbetalt etter denne beregningen:


Brutto månedslønn 2023 + (brutto arbeidsvederlag 2022 0,12) – ((brutto månedslønn 2023 / 26) 25)


Dersom Ola Nordmann tjener 300 000 i brutto årslønn både i 2023 og 2022 samt har rett til 4 uker og 1 dag ferie der feriepengene skal utgjøre 10,2 % av feriepengegrunnlaget, blir regnestykket slik:


25 000 + (300 000 0,102) – ( (25 000 / 26) 25) = 31 561,54


Feriepengekalkulator

Regnestykkene over kan virke vanskelige. Visma Software har derfor publisert en feriepengekalkulator hvor du enkelt kan legge inn lønn og antall ferieuker, så fikser kalkulatoren resten.


Reduksjon av ferietrekk

Arbeidstakere som ikke har vært i fullt arbeid opptjeningsåret, kan motsette seg avvikling av ferie fordi feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet du vil ha i ferien.


Årsaker til at ansatte har manglende opptjening av feriepenger, er for eksempel at de:


  • kommer rett fra skolebenken

  • kommer fra militærtjeneste

  • kommer fra lange omsorgspermisjoner uten full feriepengeopptjening fra arbeidsgiver

  • kommer fra lange permisjoner uten lønn

  • har vært permittert


Listen over er ikke uttømmende, og det kan være andre årsaker til manglende opptjening av feriepenger.


Retten til å motsette seg å ta ut ferie gjelder ikke dersom arbeidstakeren har full opptjening i opptjeningsåret, hos en eller flere arbeidsgivere/tidligere arbeidsgivere, men har unnlatt å sette av opptjente midler til dekning av inntektsbortfallet ved ferieavviklingen.


Arbeidstaker over 60 år

Det er særskilte beregningsmåter for arbeidstakere over 60 år. Arbeidstakere over 60 år har krav på lengre ferie, og derfor har de også økte feriepengesatser som gjelder opp til visse beløpsgrenser.

Comments


bottom of page