top of page

Ofte stilte spørsmål om ferie og feriepenger

Her finner du svar på vanlige spørsmål knyttet til ferie og feriepenger.KAN ARBEIDSGIVER BESTEMME NÅR DU SKAL TA FERIE?

Det korte svaret er: Ja, gjennom sin styringsrett kan arbeidsgiver bestemme når den ansatte skal ta ut ferie. Det lange svaret blir: Ja, men. Det er noen forbehold i styringsretten til arbeidsgiver.


 1. Den viktigste for de aller fleste, er at arbeidstaker har krav på 3 uker (18 virkedager) sammenhengende ferie i perioden 1.juni til 30 september (ferieloven §7-1).

 2. I tillegg kan arbeidstaker kreve at restferien (7 virkedager) også skal avvikles samlet i løpet av ferieåret.

 3. Arbeidstakere over 60 kan selv bestemme når den ekstra ferieuken skal avvikles, men de må varsle minimum 2 uker i forveien.

I bedrifter som har egne tariffavtaler, kan reglene nevnt over fravikes.

MÅ MAN TA FERIE HVIS MAN IKKE HAR KRAV PÅ FERIEPENGER?

Ansatte kan nekte å ta ferie i den grad feriepenger ikke dekker lønnsbortfallet ved ferieavvikling. Det er også her et unntak. Dersom en bedrift innstiller driften helt eller delvis i forbindelse med ferieavviklingen, kan likevel alle ansatte som er berørt av stansen pålegges å avvikle ferie (ferieloven §5-5).

Antall dager som dekkes av feriepenger fra opptjeningsåret = Feriepenger opptjent i fjor/ dagslønn.


SKAL DET BEREGNES FERIEPENGER AV SYKEPENGER?

Det skal beregnes feriepenger av sykepenger som betales i arbeidsgiverperioden. Etter arbeidsgiverperioden betaler NAV 10,2% feriepenger av sykepenger for inntil 48 sykepengedager hvert opptjeningsår. For arbeidstakere som har fylt 59 år i opptjeningsåret, beregnes 12,5% feriepenger. Les mer på NAVs sider.


KAN MAN AVTALE AT FERIEPENGER ER INKLUDERT I LØNNEN?

Feriepengene skal komme i tillegg til lønn, og det er i utgangspunktet ikke adgang til å avtale at feriepengene skal være inkludert i lønnen. Dette gjelder for både fastlønn og timelønn.

Arbeidsrettsadvokatene skriver følgende om forbud mot å avtale at lønn inkluderer feriepenger:


Feriepenger kommer i tillegg til normal lønn, og utbetales når man tar ut ferie. Med dette menes at det er ikke adgang til å avtale at feriepenger skal være «inkludert i lønnen», og heller ikke at feriepenger utbetales løpende gjennom året, for eksempel som en del av de vanlige månedslønnsutbetalinger.

Noen misforstår dette prinsippet, og tror at feriepengene kommer i tillegg til årslønnen som står i arbeidskontrakten. Det er ikke riktig. Står det for eksempel i arbeidsavtalen at den ansatte har krav på 600.000 kr i årslønn, som utbetales med 50,000 kr pr mnd bygger dette regnestykke på at hva man ville fått hvis man hadde jobbet alle 12 mnd. Det gjør man ikke, siden man har ferie i minimum 25 virkedager. Hele poenget med feriepengene er da å dekke opp (overkompensere) for lønnstapet når man er borte fra jobb i forbindelse med ferien.


KAN DET OVERFØRES MER ENN 2 UKER LOVFESTET FERIE TIL PÅFØLGENDE FERIEÅR?

Ifølge ferieloven §5 (1) plikter arbeidsgiver å sørge for at arbeidstaker avvikler 4 uker og 1 dag ferie hvert år, og arbeidstaker plikter å avvikle ferien.


Arbeidsgiver og arbeidstaker kan inngå skriftlig avtale om overføring av opptil 2 uker lovfestet ferie til påfølgende ferieår jf. Ferieloven §7(3).  


Ferie som ikke er avviklet ved ferieårets slutt på grunn av 100% sykmelding eller foreldrepermisjon skal overføres til påfølgende ferieår, jf. Ferieloven §9.


Dersom arbeidstaker har mer enn 2 uker lovfestet ferie til gode som ikke skyldes 100 % sykemelding eller foreldrepermisjon har det skjedd et brudd på ferieloven.  Disse dagene skal likevel overføres til påfølgende ferieår, se Ferieloven §7(3) andre ledd:


(3) (Forskuddsferie og overføring av feriedager)

Det kan inngås skriftlig avtale om avvikling av forskuddsferie på inntil 12 virkedager og overføring av inntil 12 virkedager ferie til det påfølgende ferieår. Forskuddsferie og overføring av ferie ut over dette kan ikke avtales.


Ferie som i strid med lovens bestemmelser eller på grunn av forhold som nevnt i § 9 nr. 1 og 2, ikke er avviklet ved ferieårets utløp, skal overføres til det påfølgende ferieår. Hvis manglende ferieavvikling skyldes arbeidsgiver, kan arbeidstaker i tillegg til overføring kreve erstatning etter § 14.


Kan arbeidsgiver beregne 10,2 % feriepenger for noen ansatte og 12 % for andre?


Ifølge ferieloven §10 (2) har arbeidstaker rett til 10,2 % feriepenger som gir rett til 4 uker og 1 dag ferie. 


Arbeidstaker over 60 år har rett til en ekstra ferieuke jf. Ferieloven §5 (2) og 2,3% ekstra feriepenger jf. ferieloven §10 (3)


Ferieloven er preseptorisk, og kan kun fravikes til fordel for arbeidstaker. Dette betyr at arbeidsgiver ikke kan gi lavere enn 10,2% feriepenger, men det er mulig å gi mer. Mange bedrifter opererer med 5 ukers ferie for ansatte i henhold til tariffavtale eller individuell avtale, og for disse utgjør feriepengene 12,0 %. For arbeidstakere over 60 år forhøyes prosentsatsen med 2,3 %.


Det er i utgangspunktet ikke noe i ferieloven som sier at det ikke er tillatt med bruk av forskjellig feriepengesats (10,2 % og 12 %) hos samme arbeidsgiver. Arbeidsgiveren har som hovedregel avtalefrihet, og dersom det ikke står noe spesifikt om feriepengesats i arbeidsavtalen, interne avtaler eller evt. bindende tariffavtale står arbeidsgiver fritt til å velge feriepengesats som de ønsker å bruke, så lenge det ikke resulterer i dårligere betingelser for arbeidstakeren enn det som er hjemlet i ferieloven. Dersom det foreligger en forskjellsbehandling av ansatte skal det være en saklig, nødvendig og forholdsmessig grunn til dette, og arbeidsgiver har ikke lov å forskjellsbehandle ansatte basert på kjønn, etnisitet, religion osv. jfr. Likestillings og diskrimineringsloven. Arbeidsgiver kan f.eks. ikke gi alle kvinner 12 % feriepenger og alle menn 10,2 % feriepenger.


Ved bruk av flere satser for beregning av feriepenger bør det avstemmes for hver sats som er brukt. 


HVA SKJER DERSOM JEG BLIR SYK I FORBINDELSE MED FERIEN?

Arbeidstaker som er delvis sykmeldt:

Arbeidstaker som er delvis sykemeldt kan ikke kreve å utsette ferien, men avvikler ferie på vanlig måte. Eksempel: En arbeidstaker er 50 % sykemeldt og avvikler 5 eller 6 feriedager (avhengig av om det regnes med lørdag) dersom det avvikles ferie én uke.


Arbeidstaker som bli syk før ferien:

En arbeidstaker som blir syk før ferien starter, kan etter ferieloven (fl) § 9 (1) første ledd kreve ferien utsatt på visse vilkår, og da utsettes hele ferien:

 • Arbeidstaker må være helt arbeidsufør (100 % sykmeldt) - dokumentert med legeerklæring

 • Arbeidstaker må kreve ferien utsatt senest siste arbeidsdag før ferien

Arbeidstaker som blir syk i ferien:

En arbeidstaker som blir syk i ferien, kan etterfl § 9 (1) annet ledd kreve ferien utsatt dersom følgende vilkår er oppfylt:

 • Arbeidstaker må ha vært helt arbeidsufør (100%) - dokumentert med legeerklæring

 • Barns eller ektefelles sykdom gir ikke arbeidstaker rett til utsatt ferie

 • Arbeidstaker må kreve utsettelse uten ugrunnet opphold etter at arbeidet gjenopptas

Dersom arbeidstaker krever utsatt ferie etter disse reglene, er det den eller de feriedagene vedkommende har vært syk som kan kreves utsatt. Eksempel: Er du satt opp på tre uker ferie og blir syk én av disse ukene, er det kun tilsvarende antall dager du er syk som kan kreves utsatt. De to andre ukene anses som avviklet.


Retten til ny ferie gjelder uavhengig av hvor i verden arbeidstakeren har oppholdt seg.

Dersom arbeidstaker skal kunne avvikle de utsatte feriedagene med betaling, må også vilkårene for sykepenger være oppfylt:

 • Arbeidstaker oppholder seg i Norge i den perioden hvor vedkommende krever utsatt eller erstattet ferie for,ellerarbeidstaker er en EØS- borger, og blir syk på ferie i et annet EØS/EU land

 • Sykefraværet blir varslet arbeidsgiver første sykedag i ferien

 • Arbeidstaker har oppsøkt lege første sykedag og fremlegger gyldig legeerklæring

Comments


bottom of page