top of page

Koronakrisen gir ikke alene grunnlag for forkortet varslingsfrist ved permitteringer

Oppdatert: 1. jul. 2020

Hovedregelen er at permittering skal varsles med 14 dagers frist.Korona-krisen har medført at svært mange ansatte i norske virksomheter har mottatt permitteringsvarsel fra arbeidsgiver de siste ukene.

Basert på tilbakemeldinger fra våre medlemmer varsles mange permitteringer med den reduserte fristen på kun to dager. Tilbakemeldingene kan også tyde på at det er vanskelig å vurdere når koronarelaterte permitteringer gir grunnlag for varsling med kort frist.


Hjemmelssituasjonen

Adgangen til permittering er ikke lovregulert. Reglene på området har vokst frem gjennom praksis og gjennom avtaler mellom partene i arbeidslivet. Den helt sentrale tariffavtalen i arbeidslivet er Hovedavtalen mellom LO og NHO. Om lag halvparten av norske arbeidstakere er omfattet av denne, og andre avtaler bygger ofte i stor grad på denne.

Permitteringsreglene fremgår av Hovedavtalens kapittel VII. Forutsetningen for å permittere ansatte er at arbeidsgiver har saklig grunn for dette. Grunnlaget for permittering må videre vurderes å være av midlertidig art. Videre gjelder regler for plikt til konferering med tillitsvalgte før varsel gis. Varslingsfristen ved permitteringer løper fra arbeidstidens slutt den dagen det gis.

Den klare hovedregelen er at permittering skal varsles med 14 dagers frist. Unntaksvis vil bedriften kunne permittere ansatte med to dagers varslingsfrist. Dette gjelder ved uforutsette hendelser som gjør det nødvendig helt eller delvis å innstille driften.

Dette regelverket er ikke endret som følge av koronakrisen. Det er heller ingen automatikk i at koronautbruddet medfører at permittering kan varsles med kort frist. Samtidig er det klart at mange bedrifter som en følge av koronakrisen har måttet innstille driften helt eller delvis den siste tiden. Eksempler på dette er frisørsalongene, hudpleiesalongene, fysioterapeuter og treningssentre. Disse har blitt pålagt av myndighetene å stenge driften av smittevernhensyn. Vilkåret om at driften har måttet bli innstilt helt eller delvis på grunn av en uforutsett hendelse er da oppfylt.


Ktiterier som må vurderes

Følgende forhold må vurderes før varsel kan gis med to dagers frist:

  • Har det vært nødvendig å innstille virksomheten helt eller delvis?

  • Skyldes dette koronautbruddet?

Dersom svaret ikke er ja på begge ovennevnte spørsmål så er utgangspunktet at hovedregelen om 14 dagers frist gjelder. Disse vurderingene er det arbeidsgiver selv som må foreta.


Permitteringsvarselet

Begrunnelsen for permitteringen, herunder årsakssammenhengen mellom koronautbruddet og hel eller delvis innstilling av driften, må klart fremgå av permitteringsvarselet. Dette har også betydning for NAVs godkjennelse av den permitterte ansattes søknad om dagpenger.

Comments


bottom of page