top of page

Kompensasjonsordning for næringslivet – kriteriene for å få støtte

Oppdatert: 1. jul. 2020


Fra lørdag 18. april kan selskaper som ble pålagt å stenge som følge av regjeringens smitteverntiltak søke om kompensasjon for faste, uunngåelige kostnader som skyldes stort omsetningsfall pga koronakrisen. 


Fra mandag 20. april åpner søknadsportalen for øvrige virksomheter.


Formålet med ordningen er å unngå konkurser og å trygge arbeidsplasser. Gjennom ordningen vil bedrifter som har hatt et markant omsetningsfall på grunn av koronaepidemien kunne få dekket en andel av sine faste uunngåelige kostnader. 

Ordningen skal være enkel å bruke, men vanskelig å misbruke og det er satt en rekke vilkår for å kvalifisere for ordningen. 

Ordningen skal forvaltes av skatteetaten og brudd på opplysningsplikten kan medføre strenge straffesanksjoner. 


Som kunde hos oss vil vi naturligvis bistå dere i søknadsprosessen. Ta kontakt med oss! For øvrig jobber vi mot å ta kontakt med hver av dere dette kan være aktuelt for, i tiden som kommer.


artikkelen nedenfor er delt fra Regnskap Norge


Forskriften inneholder en rekke reguleringer, som til dels avviker fra det som var forhåndsvarslet. 


Portalen finner du her. Her finner du mye god veiledning.


Her er det aktuelle regelverket


Nedenfor har vi forsøkt å trekke frem de mest vesentlige forholdene ved ordningen.


HVEM ORDNINGEN OMFATTER

Kompensasjonsordningen skal gjelde for alle registrerte foretak i Norge.

Mer konkret er dette selskaper som er registrert i Foretaksregisteret med hjemmel i foretaksregisterloven § 2-1, samt enkeltpersonforetak (EPF) registrert i Enhetsregisteret. Foretaket må ha skatteplikt til Norge. 

Det er likevel en del foretak som ikke får nyte godt av ordningen. Disse er nevnt i loven:

 • Foretak uten ansatte

 • Ikke registrert i arbeidsgiverregisteret på tildelingstidspunktet

 • Har i løpet av perioden mellom 1. mars 2020 og tildelingstidspunktet ikke hatt ansatte registrert i arbeidstakerregisteret

 • Dette gjelder likevel ikke EPF og ansvarlige selskap, der virksomheten er innehavers eller minst en av deltakernes hovedinntektskilde (målt ut fra om personinntekten herfra i 2019 utgjorde minst 50 % av innehavers/deltakers personinntekt)

 • Foretak uten aktivitet

 • Foretak som er under konkursbehandling eller begjært konkurs.

I tillegg faller en del næringer utenfor som følge av at de ikke forventes å ha stort omsetningsfall som følge av koronaviruset. Dette gjelder disse næringene:

 • Finansforetak som må betale finansskatt på lønn (fltrl § 23-2 a)

 • Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet 

 • Olje- og gassutvinning

 • Private barnehager (egen støtteordning)

 • Flyselskap med norsk driftstillatelse (egen støtteordning)

 • Frivillige organisasjoner (egen støtteordning, men dersom organisasjonen også har skattepliktig virksomhet kan det søkes støtte for denne delen av virksomheten)

Det er satt et skjæringspunkt for hvilke nye foretak som inkluderes i ordningen. De som kan søke er de foretak hvor melding om registrering var mottatt av hhv. Foretaksregisteret og Enhetsregisteret senest 1. mars 2020. 

Det er for øvrig tatt inn en rekke ytterligere vilkår til de som søker tilskudd. Dette omtales nedenfor under overskriften "Ytterligere vilkår som søker må oppfylle". HVILKEN PERIODE ORDNINGEN GJELDER

Ordningen skal i første omgang gjelde for mars, april og mai. Første utbetaling skal etter planen skje allerede 20. april.

Søknader kan leveres fra 18. april.  KRAV OM OMSETNINGSFALL

Bedrifter som vil være berettiget kompensasjon må kunne vise til minimum 20 prosent omsetningsfall i mars og minimum 30 prosent fall i april og mai.

Omsetningsfallet skal beregnes med bakgrunn i en ikke helt enkel metode.

Hovedregelen er at faktisk omsetning i mars 2020 skal måles mot en beregnet normalomsetning. Denne beregnede normalomsetningen settes til faktisk omsetning i mars 2019, justert med foretakets prosentvise endring i omsetning fra januar og februar 2019 til januar og februar 2020.

Her er et eksempel:

Dersom virksomheten har hatt en salgsøkning på 20 % samlet for januar og februar 2020, skal omsetningen for mars 2020 beregnes til faktisk omsetning i mars 2019 * 120 % (100% + 20%).

Dersom omsetningen i mars 2019 var 100, blir altså beregnet normalomsetning for 2020 anslått til 120. Dersom reell omsetning i mars 2020 ble 60, vil omsetningsfallet bli satt til 50 %.

Tilsvarende beregning skal skjer for april og mai.

Bakgrunnen for å innføre beregnet normalomsetning, er nok gjort for å fange opp endringer i både marked og ressursinnsats i det året som har gått siden vinteren 2019. 

Nyetablerte foretak som ble etablert mindre enn ett år før den kalendermåned det søkes tilskudd for, skal bruke gjennomsnittlig månedlig omsetning i kalendermånedene januar og februar 2020 som grunnlag for beregning av omsetningsfallet. Det samme gjelder foretak som på bakgrunn av omstrukturering av foretaket, ikke kan finne sammenligningstall fra i fjor.


OMSETNINGSBEGREPET

Med omsetning menes inntekter fra salg av varer som er levert og tjenester som er utført.

Leieinntekt fra fast eiendom skal også medregnes.

Offentlige tilskudd og inntektssikring som er gitt i forbindelse med virusutbruddet skal medregnes i månedens omsetning. Slike ordninger kan omfatte blant annet støtteordninger for kultursektoren og midler som tildeles av Innovasjon Norge. Tilskudd som mottas etter denne kompensasjonsordningen skal likevel ikke regnes med.

Som omsetning regnes derimot ikke avkastning fra kapital eller andre finansielle eiendeler. Det samme gjelder annen inntekt fra fast eiendom enn leieinntektene. BEREGNINGSMETODE

Det er forskjellig kompensasjon basert på om bedriften er pålagt av staten å stenge ned eller ikke. Du finner oversikt over hvilke næringer dette omfatter her.

De som er pålagt å stenge ned beregner kompensasjon slik:

Kompensasjon = Faste uunngåelige kostnader * justeringsfaktor på 0,9 * omsetningsfall i prosent

De som ikke er pålagt å stenge ned beregner kompensasjon slik:

Kompensasjon = (Faste uunngåelige kostnader minus egenandel på kr 10 000) * justeringsfaktor på 0,8 * omsetningsfall i prosent

Justeringsfaktoren på henholdsvis 0,9 og 0,8 er begrunnet i at ikke bare staten skal dekke omkostningene.

Foretak som ble pålagt å stenge slipper egenandelen. Andre foretak må forholde seg til egenandel på kr 10 000 pr måned.

Et foretak anses å være stengt av staten når 50 prosent eller mer av foretakets omsetning i januar og februar 2020 kom fra virksomhet som ble pålagt å stenge.

Det er verdt å merke seg at kommunale pålegg om stenging ikke åpner for å bruke beregningen som gjelder for statlig stengte virksomheter. YTTERLIGERE BEGRENSNINGER I KOMPENSASJONSBELØP

Det en minstegrense for å få utbetalt kompensasjon. Denne minstegrensen er 5 000 kroner, og der dette er oppfylt utbetales hele summen. 

I tillegg er det en øvre grense på 80 millioner kroner pr måned. De første 30 millionene utbetales i sin helhet. Beregnet tilskuddsbeløp utover disse 30 millionene avkortes med en faktor på 0,5. Maksimal utbetaling på 80 millioner nås med andre ord dersom beregnet kompensasjonsbeløp utgjør minst 130 millioner. 

I forskriften har det kommet inn ytterligere to begrensninger.

For det første kan ikke tilskudd overstige foretakets beregnede omsetningsfall, målt i kroner. Denne er forståelig og nokså grei å forholde seg til.

Den andre begrensningen er langt verre å forstå og å forklare. Denne handler etter hva vi kan se om bedrifter som hadde underskudd på ordinært resultat før skatt i 2019. Disse risikerer avkortning. 

Vi forsøker oss på en formel, som går ut på at tilskudd ikke kan overstige summen av:

(prosentvis beregnet omsetningsfall *

(sum faste uunngåelige kostnader +

(ordinært resultat før skattekostnad i siste regnskapsår som avsluttes før 1. mars/antall måneder regnskapsåret omfatter)).

Dersom underskuddet er minst like stort som summen av faste uunngåelige kostnader, blir det ikke noen utbetaling i det hele tatt.

For konsern der summen av samlet tilskuddsbeløp for alle foretakene i konsernet vil overstige 30 millioner kroner, skal søknad for de enkelte selskapene i konsernet som søker om tilskudd skje samlet. Hvis tilskuddsbeløpet ikke overstiger beløpsgrensen, er det valgfritt for konsernet om søknad skal sendes samlet eller for hvert av de enkelte konsernselskap. 


UUNNGÅELIGE FASTE KOSTNADER

I forskriften er de kostnader som regnes som faste uunngåelige kostnader ramset opp. Dette gjelder kostnader som kan henføres til disse postene i den skattemessige næringsoppgaven:


Dette betyr at for eksempel personalforsikringer, lisenskostnader programvare og fremmedytelser (som for eksempel vakthold) faller utenfor. Vi kjenner foreløpig ikke til begrunnelsen, men det fremstår ikke helt veloverveid. 

Kostnader som er avtalt etter 1. mars 2020 skal ikke medregnes. Kostnadene kan heller ikke settes høyere enn det som var avtalt mellom søker og avtalemotparten per 1. mars 2020. Dette er gjort for å hindre misbruk. 

Det var varslet at foretak som er nedstengt ved statlig vedtak og som etter annet lovverk er avskåret fra å permittere (f.eks. ut fra dyrevernhensyn), kunne medregne nødvendige utgifter etter post 5000 (lønn mv.) og 5400 (arbeidsgiveravgift) som uunngåelig fast kostnad. Vi kan ikke se at dette er inntatt i forskriften, og ser heller ikke ut til å være medtatt i søknadsskjemaet. Det er mulig dette innføres fra april.

Stortinget ga regjeringen i oppdrag å vurdere om relevante kostnader i ordningen kan periodiseres i tråd med regnskapslovens sammenstillingsprinsipp, slik at kostnader som er påløpt for å skape en inntekt henføres til samme periode (måned) som inntekten. Dette kan i så fall åpne for å periodisere kostnader som fordeler seg jevnt utover året i samsvar med hvordan omsetningen fordeler seg, og ikke nødvendigvis lineært gjennom året. Dette er foreløpig ikke innarbeidet i ordningen, men er fortsatt aktuelt å innføre med virkning for april og/eller mai. 

Rettledningen i portalen om hvilke kostnader bedriften kan ta med er god, så vi anbefaler sterkt å benytte denne aktivt. Den sier også en del om periodiseringen. Du finner rettledningen her. Se også forskriftens § 3-2. YTTERLIGERE VILKÅR SOM SØKEREN MÅ OPPFYLLE

Foretak som søker tilskudd, må i tillegg til det som allerede er nevnt oppfylle følgende vilkår:

 1. Foretaket må kunne dokumentere sin fullstendige eierstruktur, herunder både direkte og indirekte reelle eiere.

 2. Skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020 skal være betalt.

 3. Skattemelding for formues- og inntektsskatt og årsregnskap for 2018 må være levert av foretak som ble etablert i 2018 eller tidligere. Øvrige rapporteringsplikter etter skatteforvaltningsloven kapittel 8 med leveringsfrist i perioden 1. januar 2019 og frem til tilskuddsordningen trer i kraft, eller fra det senere tidspunktet foretaket ble etablert, må være levert.

 4. Tilskuddsmottaker må ha bankkontonummer som fremgår av bankenes felles Konto- og adresseringsregister.

 5. Foretaket kan ikke være registrert i Foretaksregisteret under avvikling.

 6. Foretaket kan ikke ha vært insolvent, jf. konkursloven § 61, før koronautbruddet.

 7. Det kan ikke eksistere tvangsgrunnlag eller avtale som gir særskilt dekningsrett i utbetalt tilskudd til foretaket.

 8. Person med ledende roller knyttet til foretaket kan ikke være ilagt konkurskarantene, jf. konkursloven kapittel XVIII.

Denne saken vil bli ytterligere oppdatert senere, med omtale av blant annet dokumentasjon og bekreftelse fra regnskapsfører eller revisor.

Vi må for øvrig ta forbehold om feil i artikkelen. 

bottom of page