top of page

Nye regler for naturalytelser, tjenestereiser og regler for beregning av inntektsgrunnlag fra 2019


Vi har tidligere delt artikler om regelendringer fra 2019. For deg med arbeidsgiveransvar, kan det lønne seg å ta en titt på tidligere delte artikler, da disse inneholder linker til utfyllende informasjon. Hvis du opplever det som vanskelig eller tidkrevende å lese, kan du ta kontakt med oss for en prat!

Som tidligere varslet, besluttet regjeringen å gjøre endringer i reglene for gaver i arbeidsforhold og personalrabatter. Endringene er fastsatt i skattelovforskriften av Finansdepartementet 3. april 2019.

Nedenfor finner dere en oppsummering av disse regelendringene, samt andre viktige presiseringer ifht. regelendringer fra 2019.

Gaver i arbeidsforhold

Fra nyttår kom det mange endringer i reglene om gaver i arbeidsforhold. I denne forbindelse ble også gamle regler som har vært gjeldende i en årrekke (f.eks skattefri gullklokke ved 25-års ansettelse) fjernet. Som vi tidligere har varslet, kom det ytterligere en endring, som går ut på at den alminnelige beløpsgrensen for gaver i arbeidsforhold øker fra 1 000 kroner til 2 000 kroner.

Beløpsgrensen gjelder ytelser som består av annet enn pengebeløp. Se samleoversikt over skattefrie gaver her. En viktig presisering er også at beløpsgrensene gjelder samlet for gaver fra både egen arbeidsgiver og tredjeparter. Det bør derfor innarbeides interne rutiner og arbeidsgivere må informere ansatte om opplysningsplikt for gaver mottatt fra tredjeparter.

Det er fortsatt anledning til å gi bagatellmessige oppmerksomhetsgaver (blomst, rimelig vinflaske o.l.) uten at dette inngår i beløpsgrensene.

Personalrabatter

Regjeringen besluttet å droppe taket på den prosentvise størrelsen på rabatten, men presiserer i stedet at en skattefri personalrabatt kan være så høy som 100 prosent. En slik rabattstørrelse kan derfor i realiteten bli en gave, og kommer i tillegg til reglene som gjelder gaver i arbeidsforhold, jf. ovennevnte § 5-15-1.

Samlet kan prisreduksjonen utgjøre inntil 8 000 kroner per år.

Verdien av rabatten som gis beregnes med utgangspunkt i den laveste allment tilgjengelige prisen i sluttbrukermarkedet for den aktuelle varen/tjenesten.

Det er viktig å merke seg at denne bestemmelsen gjelder varer og tjenester som omsettes i arbeidsgivers virksomhet eller i et annet selskap i samme konsern.

Når arbeidsgiver kun formidler rabatt

Enkelte typer tredjepartsrabatter vil imidlertid ikke være skattepliktige i det hele tatt. Dette vil gjelde ensidige markedsføringstiltak o.l. fra tredjeparter som ikke er arbeidsgivers forretningspartner. Eksempler på dette kan være såkalte nabolagsrabatter, typisk rabatt de ansatte får hos for eksempel frisør, klesbutikk, baker o.l. som ligger nær arbeidsstedet. Vilkåret er at arbeidsgiver kun er en formidler av rabatten til de ansatte, og ikke kan anses å være en forretningspartner til den som gir rabatten. Her vil det nok i praksis oppstå en del problemstillinger når det gjelder grensedragningen av denne typen rabatter.

Bonuspoeng fly/hotell og andre ytelser fra forretningsforbindelser

Fra 2019 skal arbeidsgiver rapportere ytelser som en arbeidstaker mottar fra forretningsforbindelser og såkalte tredjeparter via a-melding. Disse fordelen er i utgangspunktet skattepliktige fra første krone. Dette kan gjelde f.eks;

  • Rabatter som ikke er allment tilgjengelige

  • Bonuspoeng fly/hotell

  • Gaver

  • Deltakelse på turer

  • Arrangementer som konserter, forestillinger, idrettsstevner m.v.

Det er arbeidsgiver som i hvert enkelt tilfelle må ta stilling til om mottatte ytelser er skattepliktige, og i så fall skal dette innberettes på arbeidstaker som skattepliktig inntekt. Arbeidsgiver kan nekte arbeidstaker å motta ytelser eller bruke bonuspoeng til private reiser. For å kunne etterleve regelverket er det viktig å etablere rutiner internt i bedriften, og informere de ansatte om at de har opplysningsplikt overfor arbeidsgiver.

Fri avis

Kravet om at ansatte må ha eget abonnement for å kunne få dekket avisabonnement av arbeidsgiver skattefritt er opphevet fra 2019. Forutsetningen for å få fri avis dekket er også endret fra at den ansatte skal ha et særlig informasjonsbehov i yrket (t.o.m. 2018), til at det fra 2019 er tilstrekkelig at den ansatte har et tjenstlig behov. Det betyr at arbeidsgiver skattefritt kan dekke et avisabonnement for arbeidstaker, forutsatt at det foreligger et tjenstlig behov.

Inntektsgrunnlag for sykepenger m.v.

Mange har fått med seg at beregningsreglene for sykepenger er endret f.o.m. 2019. Beregningsperioden er endret fra 4 uker til 3 måneder, men det er også lagt inn en direkte sammenheng mellom sykepengegrunnlag og innrapportert inntekt via a-ordningen. Her er det kontantprinsippet som gjelder. Det betyr at hvis du forskyver lønnsutbetalingen din, for i stedet å ta den ut på et senere tidspunkt, så påvirker dette inntektsgrunnlaget ditt i de tre påfølgende månedene. Hvis du utbetaler årsbonus iht. arbeidede timer til dine ansatte, så vil bonusen for hele året være med på inntektsgrunnlaget kun i de tre påfølgende månedene etter bonusutbetalingen, og bortfalle fra inntektsgrunnlaget for resten av året. Vi ønsker derfor å gjøre dere oppmerksomme på viktigheten av å utbetale både lønn og bonus opparbeidet iht. arbeidsinnsats løpende, for å sikre et mest mulig riktig inntektsgrunnlag for dine ansatte. Feriepenger bør utbetales når man faktisk tar ut ferie.

Selv om hovedregelen er som fastsatt over, kan det likevel dukke opp mange problemstillinger ifht. utfylling av inntektsmelding til NAV. Hvis du har overlatt lønnsjobben til oss, påser vi riktig rapportering til NAV.

Reiseregler 2019

For dere som er på tjenestereiser, kan det være nyttig å merke seg regelendringene som gjelder fra 2019. Det har blitt ytterligere «frikobling» mellom skattedirektoratets trekkfrie satser, og statens særavtale som gjelder for statlige ansatte. Hvilke satser gjelder for din bedrift? Det kommer an på hvilken avtale som er inngått mellom arbeidsgiver og arbeidstaker, evt. om dere er bundet av en tariffavtale. Det er en rekke forskjeller på reise- og diettgodtgjørelse iht. statens særavtale ifht. reglene for trekkfri dekning. Det er forskjeller i både satser og regler for bruk av satsene.

Fra 2019 har det kommet egne satser for trekkfri diett på tjenestereise. Hvis dette er aktuelt for din bedrift, bør dere ta stilling til hvorvidt dere ønsker å bruke statens særavtale eller SKD’s trekkfrie satser. Du kan lese mer om statens reiseregulativ og skattefrie satser for 2019 her, eller ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

bottom of page