top of page

Viktige regelendringer fra 2019


Det er flere viktige regelendringer fra 2019.

Her er en kort oppsummering av noen regelendringer vi vil trekke frem som aktuelle.

Registrering og dokumentasjon av kontantsalg

De fleste har allerede tilpasset seg de nye kravene som gjelder for kontantsalg.

Med kontantsalg menes salg av varer og tjenester der kjøpers betalingsforpliktelse overfor selger gjøres opp ved levering, uavhengig av hvilken betalingsløsning som velges.

Hovedregelen er at bokføringspliktige skal registrere kontantsalg fortløpende i et kassasystem med produkterklæring som tilfredsstiller kravene i den nye kassasystemloven og -forskriften. På Skatteetatens hjemmesider finnes en liste over kassasystemer med produkterklæring.

Det er enkelte unntak fra krav om kassasystem mv., herunder for ambulerende og sporadisk kontantsalg under 3G, kontantsalg under kr. 50.000 i året, salg fra automater og salg fra andre ubetjente salgssteder.

Et generelt unntak gjelder for bokføringspliktige som velger å utstede fullverdige kontantfakturaer/kontantnotaer i samsvar med reglene i bokføringsforskriften delkapittel 5-1 i stedet for å benytte et kassasystem med produkterklæring.

Lønnsinnberetning av ytelser fra forretningsforbindelser mv

Ytelser en arbeidstaker mottar fra forretningsforbindelser og andre såkalte tredjeparter er som hovedregel skattepliktig fra første krone. Frem til nå har arbeidstaker selv hatt plikt til å medta slike fordeler i sin egen skattemelding (selvangivelse), men dette har i mange tilfeller ikke blitt gjort. Av den grunn blir det nå krav om at arbeidsgivere må lønnsinnberette de av slike fordeler som arbeidsgiver antar er skattepliktige.

Som slike tredjepartsytelser regnes enhver fordel som har privat interesse.

Dette vil typisk være: • Gaver • Rabatter ved kjøp av varer eller tjenester • Deltakelse på turer • Arrangementer som konserter, forestillinger, idrettsstevner mv • Privat bruk av bonuspoeng o.l. opptjent i arbeid

Vi anbefaler at det lages en rutine for hvordan de ansatte og arbeidsgiver skal håndtere slike ytelser. Regnskap Norge har utarbeidet et forslag til en slik rutine.

Nye regler for personalrabatter Det er vedtatt nye vilkår for hva som skal regnes som skattefri personalrabatt. Fra 2019 kan rabatten ikke utgjøre mer enn 50 % av varens eller tjenestens omsetningsverdi. Det er omsetningsverdien i sluttbrukermarkedet som skal legges til grunn. Dersom rabatten er større enn 50 % blir hele rabatten skattepliktig. I tillegg skal det være en øvre beløpsgrense for den samlede verdien av skattefrie rabatter en ansatt kan få i løpet av året. Dette beløpet blir i 2019 7.000 kroner.

Skattefrie gaver fra arbeidsgiver

I utgangspunktet er gaver ansatte får i forbindelse med arbeidsforholdet skattepliktig. Arbeidstaker kan imidlertid motta enkelte gaver fra arbeidsgiver skattefritt. Dette gjelder gaver i forbindelse med spesielle anledninger, og gaven vil være skattefri når verdien er innenfor fastsatte beløpsgrenser. Det er gjort justeringer på de skattefrie beløpene, og i tillegg er det noen endringer når det gjelder vilkårene for å motta enkelte av gavene. Nytt fra 2019 er at disse reglene også vil omfatte gaver fra tredjepart. De nye reglene kan du lese om her. Det er også en tabellarisk oppstilling i infoskrivet du finner link til litt lengre ned :)

Skattefri overtidsmat Fra 2019 vil det være lengden på arbeidstiden og ikke fraværet fra hjemmet som avgjør om du kan få skattefri overtidsmat. Endringen går ut på at det blir skattefritak for et måltid for ansatte som arbeider minst 10 timer sammenhengende etter nærmere angitt sats. For 2019 er den skattefrie satsen satt til 200 kroner. Det nye regelverket vil gjelde uavhengig av om arbeidsgiver eller den ansatte kjøper måltidet. Måltidet kan spises før den ansatte har arbeidet 10 timer. Hvis arbeidsdagen likevel blir kortere enn de planlagte 10 timene, blir det skatteplikt på verdien av måltidet. Det blir ikke lenger mulig å utbetale ikke-legitimerte matpenger ved overtid skattefritt.

I dette infoskrivet fra Regnskap Norge, får du en mer delatjert oversikt over regelendringer du bør kjenne til som næringsdrivende.

bottom of page